Yılmaz SEÇKİNER – Teknik Müdür – Sorumlu Müdür – Mesul Müdür

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Şubat 17, 2015

Kimyager Yılmaz SEÇKİNER

Kimyasal ve gıda üretimi konusunda birçok firmaya danışmanlık yapmış “Tehlikeli Kimyasallar Uzmanı” olarak hizmet vermekteyim. Danışmanlık ve teknik olarak destek verdiğim konular;

- Gıda İşletmelerinde Teknik Müdürlük – Sorumlu Müdürlük,

- LPG İstasyonu Teknik Müdürlük – Sorumlu Müdürlük

- Kimya İşletmelerinde Teknik Müdürlük – Sorumlu Müdürlük,

- Kimyasallara ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) Dökümanlarının Hazırlanması,

- Patlayıcıdan Korunma Dökümanı Hazırlanması,

- Risk Değerlendirmesi Hazırlanması,

- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

- Haşere Kontrol Danışmanlığı ve İşletme Denetimleri

İLETİŞİM: 0544 680 85 80


Gıda İşletmelerinde Sorumlu Yöneticilik Hakkında

Yasal mevzuatlar gereği 60 beygir gücünde ve üzerinde çalışan veya 10 kişiden fazla çalışanı bulunan gıda işletmelerinde sorumlu yönetici istihdamı zorunludur. Sorumlu yönetici, ünvanından da anlaşıldığı gibi işletmedeki üretimin sağlıklı bir şekilde ve yasalara uygun olarak üretilmesinde işveren ile birlikte sorumludur.

İşletme faaliyet alanınıza göre, işletmenizin sorumlu yöneticiliğini yapabilecek yöneticileri sizin için bulabiliyoruz. İşletmenizin kuruluş işlemlerini yapabilir, GSM ruhsatı, Gıda sicili, Gıda üretim izni konularında yardımcı olabilir ve gıda mevzuatı danışmanlığı yapabiliriz. İletişime geçmek için tıklayınız.

*Sorumlu Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin yasal temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.

b) İş yerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor hâlinde tüzel kişiliğin yasal temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek.

c) Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak.

d) Yetkili makam tarafından iş yeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

e) Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, meslekî bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti hâlinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

f) İş yerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

g) Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı iş yeri idaresine ve iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili mercie yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi hâlinde aynı işlemlerin iş yeri idaresince yapılması ve bu sure zarfında yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Gayri sıhhi müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve oluşturdukları gürültü yönünden, gerekse üretim sonunda meydana getirdikleri zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir.

 • 1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir.
 • 2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. Sınıf GSM ruhsatları Valilikler tarafından verilir.
 • 3. Sınıf GSM’ ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır. 3. sınıf G.S.M.lerin ruhsatı ise merkez ilçelerde Valiliklerce diğer ilçelerde Kaymakamlıklarca verilmektedir.

BAŞVURU EVRAKI ve İŞLEMLERİ

1.sınf G.S.M.ler

1.sınf G.S.M.ler için Valiliklere yapılan müracaat üzerine işletme yetkililerine öncelikle YER SEÇİMİ İZİNİ için aşağıdaki belgeler hazırlatılır.

 1. Dilekçe
 2. Tesisin bulunduğu yeri (ada,pafta ve parsel nosu ile birlikte çevresini ne amaçla kullanıldığını ) gösterir 1/500-1/5000 ölçekli Belediye sınırları içerisinde Belediye İmar,dışında ise Bayındırlık İl Müdürlüğünden onaylı plan ( 3 adet )
 3. Sanayi bölgesindeki tesisler için tesisin sanayi bölgesinde olduğuna dair belge
 4. Sanayi Bölgesindeki tesisler için ilgili imar müdürlüğünün görüşü
 5. Varsa Fizibilite raporu
 6. İş Akım Şeması ve açıklama raporu
 7. Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler hakkında rapor
 8. Beyanname
 9. Çevre İl Müdürlüğünden ÇED yönünden alınacak belge

Söz konusu belgelerin hazırlatılmasından sonra Yönetmeliğin 4.maddesine göre inceleme heyeti oluşturulur ve işletmenin mahalline gidilerek inceleme yapılır.Uygun görülmüşse yer seçimi raporu,çevre sağlığı değerlendirme raporu doldurulur ,Valilik oluru alınır ve bu belgelere 2.maddede belirtilen plan ile ÇED yönünden alınan belge eklenir ve Bakanlığa sunulur. Bakanlık Yer Seçimi İznini verdiği takdirde TESİS İZİNİ için aşağıda sayılan bilgi ve belgeler hazırlatılır.

 1. Dilekçe,
 2. Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde hazırlanmış tesis içi yerleşim planı(1/100-1/1000ölçekli),
 3. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu,
 4. Sıhhi tesisat projesi,
 5. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları,
 6. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde D.S.İ.den alınacak kuyu suyu kullanma belgesi,
 7. Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”e uygun fosseptik detay projesi,
 8. Fosseptikten sonra atık suyun ne şekilde izale edileceği sızdırma yapılacak ise “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”e uygun proje,
 9. Kanalizasyon bulunmayan yerlerde banyo, lavabo, mutfak vs. kullanma suları ile yağış sularının toplanması ve izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu,
 10. Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 inci maddesi kapsamına giren müesseselerde hasta ve yaralıların tedavisi için gerekli sağlık ünitesi projesi ve açıklama raporu,
 11. Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli planı,
 12. Kanalizasyon bulunan yerlerde atık suların kanalizasyona kabul edildiğine dair ilgili Belediyeden yazı.

4.maddede belirtilen komisyon yeniden toplanır,bilgi,belge ve projeleri inceler,gerekirse mahallinde de inceleme yapar ve tesis raporu ile birlikte çevre sağlığı değerlendirme raporunu tanzim eder ,Valilik oluru alınır ve Bakanlığın onayın a sunulur. Bakanlığın tesis iznini vermesini müteakip (3 yıl için geçerlidir) AÇILMA İZİNİ için aşağıdaki belgeler hazırlatılır.

 1. Dilekçe
 2. Bölge Çalışma Md.den İşletme Belgesi
 3. Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiyeden alınacak belge
 4. Sorumlu Müdür sözleşmesi (İşin gerektirdiği yerlerden )
 5. Devamlı en az 50 işçi çalıştıran yerlerde tabip sözleşmesi
 6. Emisyon izni
 7. Deşarj İzin belgesi
 8. Tesis izni verilmiş olan 1.sınıf G.S.M.de kurulca yerinde inceleme yapılır ;tesis izni şartlarının yerine gelip gelmediği tetkik edilir ve Açılma raporu düzenlenerek görüşünü bildirir. Valilik oluru alınarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık herhangi bir eksiklik bulmazsa Açılma Ruhsatını tanzim eder.

2.sınf G.S.M.ler

2. ve 3. sınıf G.S.M.lerin ruhsatlandırılmasında hazırlatılacak belgeler,Yönetmelikte açıklıkla belirtilmemiş, bu husus ruhsat verecek mercinin takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle Bursa İlindeki uygulamalarda işletmenin faaliyet konusu, prosesi, kapasitesi, atık su durumu,deşarj noktası,emisyon durumu,faaliyet gösterilen yer gibi kriterlere göre gerekli görülen belgeler istenmektedir. Bursa merkez ilçelerinde en fazla ruhsat verilen işkolları olan pastane,pideciler,yufka üretim yerleri gibi küçük kapasiteli işyerlerinden ruhsat aşamasında aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 1. Dilekçe
 2. Beyanname
 3. Tapu fotokopisi
 4. Kira kontratı
 5. Yerleşim planı
 6. İtfaiye Raporu
 7. Üst katlarında konut var ise muvafakatname
 8. Adres krokisi

Söz konusu belgelerin hazırlatılmasını müteakip 1 doktor ve 2 çev.sağ.tek.den oluşan heyetçe mahallinde inceleme yapılır,uygun görülmüşse açılma raporu doldurulur,Valilik oluru alınarak ruhsatı tanzim edilir.İşletmenin prosesi sonucu atık su var ise ve alıcı ortama direkt deşarj ediliyorsa Deşarj İzin belgesi emisyon iznine tabi ise Emisyon İzin Belgesi istenmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre verilen açılma ruhsatı , ruhsat üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Yeni işleticiden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Dilekçe
 2. Noterden devir sözleşmesi
 3. Kira kontratı
 4. Tapu fotokopisi
 5. Adres krokisi

Kurul tarafından yerinde gerekli inceleme yapılarak, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olmadığının tespit edilmesi halinde rapor ve açılma ruhsatı tanzim edilir.
Ekmek fırınlarının ruhsatlandırma işlemleri 9 Temmuz 1998 tarih ve 23397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Üretim Ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in ek 10 A’ya göre yürütülmekte olduğundan 2. ve 3. Sınıf G.S.M.lerde istenilen bilgi ve belgelere ek olarak işletmenin durumunu yukarıda bahsi geçen yönetmelik şartlarına ,uygun olması halinde yapılmaktadır.

GEREKLİ BELGELER:

Sorumlu Yönetici sözleşmesi indirmek için tıklayınız.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

GSM Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu için tıklayınız.

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAYNAKLAR:

http://www.bilecik.saglik.gov.tr/basvuru_gayrisihhimuesseseruhsati.htm

17Şub

Kozmetik Danışmanınız – Yılmaz SEÇKİNER

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Şubat 17, 2015

2011 yılında Bergama’da kurulan PergamonVitae Kozmetik; yalnızca Bergama ve çevresine değil, tüm Türkiye’ye kişisel bakım ürünleri satışıyla müşterilerine hizmet sunmayı hedeflemiştir. Ürün çeşitlerine her geçen gün yenisini katmayı hedefleyen ve Türkiye’nin en büyük e-pazaryeri olma hedefiyle yola çıkan PergamonVitae; sürekli gelişimi kendisine ilke edinmiştir.

Parfüm, şampuan, krem ve makyaj ürünleri çeşitleriyle bay-bayan tüm tüketicilerin müşteri memnuniyetini sağlamak, üreticiden çıkan ve doğrudan 1. elden tüketiciye ucuz ve kalite ürünler sunmak PergamonVitae’nin önemle üzerinde durduğu ve aralıksız çalışmalar yaptığı konuların başında gelmektedir. Firmamız, müşterilerinin ihtiyaçları için özel ürünler sunmayı, kozmetik bilimindeki gelişmeleri ürünlerine yansıtmayı çalışma ilkesi edinmiştir.

İlk mağazasını Bergama’da faaliyete geçiren PergamonVitae e-mağazasıyla tüm Türkiye’ye hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimize verdiğimiz güven ile her geçen gün mükemmelliği yakalamayı amaç edinerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Web sitemizi de ziyaret etmek için;

http://www.pergamonkozmetik.com

17Şub

6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Mart 27, 2011

Çok eski bir meslek olan kimyagerliğin meslek yasasını paylaşmak ve içinde bulunduğumuz 2011 dünya kimya yılında daha fazla bilinçlendirme yapmak amacıyla böyle bir yazı kaleme almayı düşündüm. Dünya Kimya yılında böyle bir bilinçlenmeye ülkemizin ihtiyacı var diye düşünüyorum.

Kimyager kimdir?

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir.

Kimya programını bitiren öğrenciye “Kimyager” ünvanı verilir. Bir kimyager çalıştığı kurumda maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar. Kimyagerin günü genellikle laboratuvarda geçer. Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilirler.Ancak bu kimseler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye önem vermelidirler. Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışabilirler. İşe alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dikkate alınır. Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara gereksinim artmaktadır.

Ünlü Kimyagerlere örnekler verelim;

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Eczacıbaşı’nın kurucusu Nejat Eczacıbaşı, Alfred Nobel, Robert Boyle, Louis Pasteur, Linus Pauling, Türkiye’den ve dünyadan bazı ünlü kimyagerlerdir.

Kimyagerlerin meslek yasası 6269 sayılı yasanın içeriği nedir?

6269 sayılı 15/2/1954 tarihli yasayla kimyagerlik mesleği tanımlanmıştır.Bu yasayla birlikte kimyagerler GIDA, İLAÇ ve KİMYA ile ilgili tüm işletmelerde sorumlu müdürlük yapabilmektedir.

Madde 1 - Türkiye`de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

a) Kimyager unvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakillen kimyagerlik diploması veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.

Madde 4 - Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.

Kimyagerlik eğitiminin içeriği nedir? Bir kimyager nasıl olmalıdır?

Kimya programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin başta kimya olmak üzere, fizik, biyoloji gibi fen bilimlerine ilgi duyması, bilimsel meraka, sayısal düşünme gücüne sahip olması gereklidir. Ayrıca dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir. Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır. Kimya bölümü; organik kimya, inorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fiziksel kimya olmak üzere 5 ana bilim dalından oluşmaktadır.Kimya programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yılında, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik, gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya, inorganik kimya, fiziksel kimya, endüstriyel kimya gibi lisans dersleri verilir.

Kimyagerlerin iş alanları nelerdir? Hangi sektörlerde kimyagerler çalışabilir?

Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar…), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir.Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler:

Bunlar; plastik sanayii, ilaç sanayii, boya sanayii, petrokimya, metal sanayii, tekstil sanayii, seramik sanayii, çimento sanayii, deri sanayii, deterjan ve sabun sanayii, gıda sanayii, kozmetik sanayii, cam sanayii, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler.

MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler.Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.

Kimyager ile Kimya Mühendisi Arasındaki Fark Nedir?

Kimyagerler 4 yıllık lisans eğitimi süresince Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Enstrumental Analiz, Organik Kimya, Biyokimya, Polimer Kimyası gibi kimyanın temel dallarına hakim olarak yetişir. Maddenin kimyasal yapısını çok iyi analiz eden kimyagerler, araştırma ve geliştirme, malzeme bilimi, gıda, sağlık (tıp ve eczacılık), petrokimya, plastik, cam, seramik vs… sanayi dallarında kısaca laboratuvarın ve üretimin olduğu her alanda çalışabilirler. Kimya mühendisleri mühendislik dersleriyle birlikte kimya eğitimini genel hatlarıyla almaktadır.Uygulamada kimyagerler ve kimya mühendisleri ortak çalışan meslek gruplarıdır.Üretilecek maddeyi tasarlayan ve geliştiren kimyagerler, bu maddeyi büyük (makro) ölçekte üretenler ise kimya mühendisleridir.

Kimya teknikeri ve kimya teknisyeni kime denir?

Orta öğretim kurumlarının (liselerin) kimya bölümlerinden mezun olanlar “kimya teknisyeni” üniversitelerin önlisans (2 yıllık) bölümlerinden mezun olanlar “kimya teknikeri” ünvanına sahiptir.

KAYNAKLAR:

Fırat Üniversitesi Tanıtım Kitapçığı
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyager
http://www.kimyager.org/kimder/kim-SM.html

27Mar

ÖSS’de Kimyager!

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Haziran 30, 2009

ÖSS Öğrencileri için Kimyagerlik mesleği… Hazırlayan meslektaşımız Hasan ÖZ’e teşekkürlerimizi sunuyoruz…

30Haz

Kimyager Kimdir?

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Haziran 13, 2009

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir.

Kimya programını bitiren öğrenciye “Kimyager” ünvanı verilir.Bir kimyager çalıştığı kurumda maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar.Kimyagerin günü genellikle laboratuvarda geçer.Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilirler.Ancak bu kimseler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye önem vermelidirler.Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışabilirler.İşe alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dikkate alınır.Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara gereksinim artmaktadır.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Eczacıbaşı’nın kurucusu Nejat Eczacıbaşı, Alfred Nobel, Robert Boyle, Louis Pasteur, Linus Pauling, Türkiye’den ve dünyadan bazı ünlü kimyagerlerdir.
6269 sayılı 15/2/1954 tarihli yasayla kimyagerlik mesleği tanımlanmıştır.Bu yasayla birlikte kimyagerler GIDA, İLAÇ ve KİMYA ile ilgili tüm işletmelerde sorumlu müdürlük yapabilmektedir.
Madde 1 – Türkiye`de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

a) “Kimyager” unvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakillen kimyagerlik diploması veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.
Madde 4 – Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.

Kimyagerlik Eğitimi

Kimya programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin başta kimya olmak üzere, fizik, biyoloji gibi fen bilimlerine ilgi duyması, bilimsel meraka, sayısal düşünme gücüne sahip olması gereklidir.Ayrıca dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir.

Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır.Kimya bölümü; organik kimya, inorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fiziksel kimya olmak üzere 5 ana bilim dalından oluşmaktadır.

Kimya programında eğitim süresi 4 yıldır.Eğitimin ilk yılında, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik, gibi temel fen dersleri okutulur.Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya, inorganik kimya, fiziksel kimya, endüstriyel kimya gibi lisans dersleri verilir.

İş Alanları

Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.

Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar…), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir.Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler:

Bunlar; plastik sanayii, ilaç sanayii, boya sanayii, petrokimya, metal sanayii, tekstil sanayii, seramik sanayii, çimento sanayii, deri sanayii, deterjan ve sabun sanayii, gıda sanayii, kozmetik sanayii, cam sanayii, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler.

MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler.Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.

Kimyagerliğin meslek tanımı ve iş alanlarıyla ilgili Türkiye İş Kurumu’nun hazırladığı dökümana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


SORUMLU MÜDÜRLÜK HAKLARIMIZ

EK 7/A GIDA İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİN NİTELİĞİNE GÖRE SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MESLEK MENSUPLARI

1- Et ve Et Ürünleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+ Zootekni).

2- Hayvan Kesim Yerleri: Veteriner Hekim.

3- Süt ve Süt Ürünleri-Dondurma-Yenilebilir Buzlu Ürünler: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Zootekni).

4- Meyve-Sebze İşleme (konserve, reçel-salça-meyve suyu-işlenmiş meyve-dondurulmuş meyve-tahin pekmez …vb.): KİMYAGER,Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

5- Meyve-Sebze Ambalâjlama (taze/kurutulmuş): KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

6- Tuz-Çay (bitkisel, meyve, siyah…vb.): KİMYAGER,Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Kimya Mühendisi.

7- Unlu Mamuller (simit-yufka-kadayıf-galeta…vb.) Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Pastacılık Ürünleri – Un- Bulgur – Makarna – Hububat -Bakliyat Ambalâjlama: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

8- Margarin- Aromatik Yağ-Bitkisel Yağ (zeytinyağı dâhil): KİMYAGER, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt +Bahçe Bitkileri (sadece ham yağ üretiminde)] , Kimya Mühendisi, Ziraat Fakültesinin diğer bölümleri (sadece dolum yapan iş yerlerinde).

9- Şekerli Ürünler (bisküvi-çikolata-kokolin-gofret-helva-lokum-şekerleme…vb): KİMYAGER, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece şeker fabrikası )], Kimya Mühendisi.

10- Alkollü İçkiler: KİMYAGER, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda), Kimya Mühendisi.

11-Alkolsüz İçecekler (içecek tozları dâhil): KİMYAGER, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Kimya Mühendisi.

12- Bal-Polen-Arı Sütü-Temel Petek Üretimi ve Ambalâjlama: Ziraat Mühendisi (Gıda +Zootekni), Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi.

13- Baharatlar-Kuru Yemişler: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

14- Toz Karışımlar-Sakız-Vaks/Sakız Bazı-Nişasta-Çerez,Cips-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar-Çocuk Besinleri-Hazır Çorba: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

15- Hazır Yemek Üreten İş Yerleri-Entegre Fındık-Fıstık İşleyen İş Yerleri: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

16-Yemek Fabrikaları: (tabldot yemek-soğuk meze…vb): KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü Mezunu (4 Yıllık).

17- Maya-Fermente ve Salamura Ürünleri (sirke-yaprak-turşu, zeytin vb.): Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri), Gıda Mühendisi, Biyolog

18- Gıda Katkı Maddeleri-Aroma Maddeleri Üretim ve Ambalâjlaması: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

19- Su Ürünleri İşleyen İş Yerleri: Su Ürünleri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda +Su Ürünleri+Zootekni), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

20- Yumurta Ambalâjlayan İş Yeri: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Kimya Mühendisi.

21- Soğuk Hava Depoları-Sade Buz Üretimi: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Biyolog.

22- Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri: KİMYAGER, Gıda Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Gıda+Süt+Makine), Kimya Mühendisi.

23-Diğer Gıda Maddelerini Ambalâjlayan İş Yerleri: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (tüm bölümler), Gıda Mühendisi, Biyolog, Kimya Mühendisi.

24-Gıda Işınlaması Yapan İş Yerleri: KİMYAGER, Ziraat Mühendisi (Gıda), Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi.

Kimyager ile Kimya Mühendisi Arasındaki Fark Nedir?

Kimyagerler 4 yıllık lisans eğitimi süresince Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Enstrumental Analiz, Organik Kimya, Biyokimya, Polimer Kimyası gibi kimyanın temel dallarına hakim olarak yetişir.Maddenin kimyasal yapısını çok iyi analiz eden kimyagerler, araştırma ve geliştirme, malzeme bilimi, gıda, sağlık (tıp ve eczacılık), petrokimya, plastik, cam, seramik vs… sanayi dallarında kısaca laboratuvarın ve üretimin olduğu her alanda çalışabilirler.

Kimya mühendisleri mühendislik dersleriyle birlikte kimya eğitimini genel hatlarıyla almaktadır.Uygulamada kimyagerler ve kimya mühendisleri ortak çalışan meslek gruplarıdır.Üretilecek maddeyi tasarlayan ve geliştiren kimyagerler, bu maddeyi büyük (makro) ölçekte üretenler ise kimya mühendisleridir.

KAYNAKLAR:

Fırat Üniversitesi Tanıtım Kitapçığı
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyager
http://www.kimyager.org/kimder/kim-SM.html

13Haz