Kimyagerler LPG İstasyonlarında Sorumlu Müdür Olabilecek!

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Aralık 17, 2012

Kimyagerlerin LPG istasyonlarında sorumlu müdürlük yapabilmesine olanak tanıyan yönetmelik 16.12.2012 tarihili Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha önceki yönetmelikte bu hak elimizden alınmıştı. Artık kimyagerler LPG istasyonlarında sorumlu müdürlük yapabilecekler…

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine,mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,

ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

MADDE 7 – (1) LPG piyasasında;

a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları,

b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları,

c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacılarınTMMOB’a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları,

zorunludur.

(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler.

Yönetmeliğin Tamamını okumak için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121216-2.htm

KAYNAK: http://etkinkimyagerler.wordpress.com/2012/12/17/kimyagerler-lpg-istasyonlarinda-sorumlu-mudur-olabilecek/

17Ara

Kimyagelerin LPG İstasyonlarında Sorumlu Müdürlüğü

Gonderilmistir Yılmaz SEÇKİNER tarafindan Temmuz 21, 2012

Birçok kez sorulan sorulardan biri olan kimyagerlerin de LPG istasyonlarındaki mesul müdürlük yetkisi yeni bir yönetmelik ile düzenlenmektedir. Eski yönetmelik 6269 sayılı kanunla çelişmekteydi. Bu çelişkiye, yeni taslakta çözüm üretilmesi oldukça sevindirici bir gelişme olarak karşımızda arkadaşlar!

ESKİ YÖNETMELİK:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 7 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği madde 6’ya göre;

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar:

‘Madde 6- Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinin eğitimini almış olmak,

b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.’ şeklindedir. Dolayısıyla bu yönetmelik hükümlerine göre bir kimyager LPG sorumlu müdürlüğü yapamamaktadır.

EPDK tarafından bu yönetmeliğin değiştirilmesi için bir taslak hazırlanmıştır:

Bu taslağa göre;

Madde 14 — (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager ünvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

b) Otogaz istasyonları için; en az dört yıllık eğitim veren yüksek eğitim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen gerekli eğitimi almak,

ç) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

Taslağa göre dolum tesisi ve otogaz istasyonu tanımları şu şekildedir:

Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

Otogaz İstasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

Sorumlu Müdürlük Eğitim Yetkisi taslakta şu şekilde yer bulmuştur:

Sorumlu müdür ve LPG teknik personel eğitimi yılda altı defadan az olmamak, LPG yetkili personel eğitimi yılda on iki defadan az olmamak üzere uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir ve eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır. Eğitici sertifikası sahiplerince verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, Eğitici Sertifikası sahibi tarafından LPG yetkili personel eğitim programına uymak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Eğitici Sertifikası sahibi tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili Personel Belgesi TMOBB tarafından düzenlenir.

Taslağa ulaşmak için tıklayın;

Taslak hakında 24 Nisan 2012 tarihine kadar görüş bildirilebilmektedir.

Taslağa görüş bildirme formunu kullanarak ( Form için; http://www.epdk.gov.tr/documents/10157/2aaa2ed1-309b-45dd-9f46-8ff548a7f919 ) 24 Nisan 2012 tarihi mesai bitimine kadar yazιlι olarak gönderilmesi ve “kkilavuz@epdk.org.tr” adresine mail olarak iletilmesi hususları ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

TASLAK HAKKINDA ETKİN KİMYAGERLERİN GÖRÜŞÜ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Sorumlu müdürlük yapabilecek meslek mensuplarının belirlenirken; dolum tesisi, otogaz istasyonu olarak ayrım yapılmamalıdır. LPG ürünlerinin bulunduğu her alan aynı derecede önem ve tehlikye sahiptir. Dolayısıyla otogaz istasyonlarında da bu konuda uzman meslek mensuplarının sorumluluğu alması uygun olacaktır. Dolum tesisi ve otogaz istasyonlarında Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisleri ile Kimyagerler sorumlu müdür olmalıdır.

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

Madde 14 a) ve b) bendleri birleştirilerek; dolum tesisi otogaz istasyonu ayrımı yapılmaksızın, bu alanda uzman meslek mesubların sorumlu müdür olması gerekmektedir. Tüm lisans mezunu meslek mesuplarına otogaz istasyonu sorumlu müdürlük hakkı tanınması, konu hakkında bilgisiz ve işin ehli olmayanların görev almasına neden olacaktır. Madde 14 a) Dolum tesisleri ve otogaz istasyonları için; en az dört yıllık eğitim veren Kimyagerlik,Kimya Mühendisiliği,Makine Mühendisiliği, Çevre Mühendisliği, Petrol Mühendisiliği,Doğal Gaz Mühendisiliği alanında yüksek eğitim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) bendi iptal edilerek, taslaktaki c) bendi yeni B bendine kaydırılarak devam edilmelidir.

KAYNAK için tıklayın:

Sayın Hasan ÖZ arkadaşımız oldukça güzel bir yazı ile bu konuya olan desteğini sunmuştur. Tüm meslektaşlarımızdan aynı özveriyi beklemekteyiz. Kimyagerler Derneği’nin bu konu üzerine olan girişimleri sonuç vermiş ve sözkonusu taslak ortaya çıkmıştır.

Tüm meslektaşlarımın duyarlı olması dileklerimle, herkese selamlar,

21Tem